Regulamin serwisu www.hojoclean.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.hojoclean.pl jest HOJO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Irysowa 11, 02-660 Warszawa, NIP: 951-230-36-88, adres e-mail Serwisu: kontakt@hojoclean.pl, tel. 22 827 86 28, fax 22 122 02 07.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu internetowego. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Serwisu.
 3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego HOJO clean znajdującego się pod adresem internetowym www.hojoclean.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Zleceniodawców Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Zleceniodawca z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu a wszelkie czynności oferowane przez Serwis, Zleceniodawca może wykonywać jedynie po uprzednim zaakceptowaniu całości niniejszego Regulaminu.
 4. Przed założeniem konta w Serwisie internetowym HOJO clean należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Założenie konta, wysłanie formularz kontaktowego lub złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, że Zleceniodawca:
  a. Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia,
  b. Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem.

§ 2 Definicje

 1. Regulamin” – Regulamin Serwisu prowadzonego pod adresem www.hojoclean.pl
 2. Usługodawca” lub „Administrator” – właściciel Serwisu, który został wskazany w § 1 ust. 1.
 3. Serwis” – serwis internetowy HOJO clean, znajdujący się pod adresem internetowym www.hojoclean.pl, będący platformą internetową, która umożliwia Zleceniodawcom:
  a. składanie zleceń na usługi oferowane w Serwisie,
  b. składanie zleceń na produkty oferowane w Serwisie,
  c. umieszczanie i konfiguracje ofert Zleceniobiorców,
  d. uzyskanie informacji o usługach oferowanych przez Serwis i Zleceniobiorców,
  e. zamieszczanie komentarzy, ocen dotyczących Zleceniobiorców oraz innych treści,
  f. zapoznanie się z komentarzami i ocenami zamieszczonymi przez innych Zleceniodawców,
  g. inne usługi wchodzące w skład funkcjonalności Serwisu, w trybie online.
 4. Zleceniodawca” – osoba przystępująca do korzystania z Serwisu za pośrednictwem dowolnego urządzenia lub oprogramowania, spełniającego warunki techniczne do korzystania ze Serwisu wskazane w § 3 ust. 3 Regulaminu, będąca osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną, a także jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 5. Konto” lub „Konto Zleceniodawcy” – konto, do którego dostęp Zleceniodawca otrzymuje wyłącznie po dokonaniu Rejestracji poprzez wypełnienie formularza Rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu oraz w dalszym użytkowaniu po każdorazowym podaniu Nazwy Zleceniodawcy i Hasła. Konto umożliwia Zleceniodawcy składanie i podgląd Zleceń oraz korzystanie z innych funkcji składających się na korzystanie z Serwisu. Zmiana danych w ramach Konta Zleceniodawcy (w tym edycja danych ) możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez Zleceniodawcy na Konto.
 6. Konto może zawierać:
  a. zespół informacji i danych udostępnionych przez Zleceniodawcy dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
  b. szczegóły odnośnie zleceń zamawianych przez siebie poprzez Wyszukiwarkę Usług,
  c. moduły do oceny,
  d. informacje o płatnych usługach dodatkowych.
 7. Baza Kont (Profili)”— zbiór danych udostępnionych przez Zleceniodawców Serwisu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby usług świadczonych przez Usługodawcę i wykonywanych przez Zleceniobiorców.
 8. Zlecenie” – rozumiane jako złożenie poprzez Serwis HOJO clean zapotrzebowania na wykonania określonej usługi lub dzieła, które nie jest zabronione przez prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składane przez Zleceniodawcę serwisu. Złożenie zlecenia jest wiążące zarówno dla Zleceniodawcy jak i Zleceniobiorcy. W przypadku, gdy złożone Zlecenie odpowiada Ofercie zamieszczonej w Serwisie przed złożeniem Zlecenia lub w terminie późniejszym, Zlecenie takie poczytuje się za akceptację Oferty i zawarcie umowy z rozumieniu prawa cywilnego.
 9. Opis Zlecenia” – opis zawierający informacje odnośnie danego Zlecenia, zawierający informacje o usłudze takie jak: liczba nabytych godzin, wybrany pakiet, dodatkowe informacje np. numer usługi, uwagi.
 10. Zleceniodawca” - Zleceniodawca Serwisu, który składa poprzez Serwis HOJO Clean Zlecenie realizacji usługi.
 11. Zleceniobiorca” - Zleceniodawca Serwisu, który w Serwisie HOJO Clean na swoim koncie zamieszcza Ofertę na wykonanie danej usługi lub wyraża chęć współpracy z serwisem HOJO Clean.
 12. Oferta” - zamieszczenie w serwisie przez Zleceniobiorcę informacji o chęci wykonania danej Usługi, Zlecenia. Oferta jest składana poprzez konfiguracje przygotowanych na koncie Zleceniobiorcy modułów o nazwie „Zakres Działalności” i „Oferta”.
 13. Zapytanie” - rozumiane jako złożenie poprzez Serwis HOJO clean zapotrzebowania na wykonania określonej usługi lub dzieła, które nie jest zabronione przez prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 14. Termin”– rozumiany jako możliwy termin realizacji usługi.
 15. Proces po Usługowy” - czynności, jakie wykonują obie strony (Zleceniodawca i Zleceniobiorca) po zawarciu zlecenia. Polegają one między innymi na wykonaniu usługi opisanej w zleceniu i wywiązaniu się z określonej formy zapłaty. Na Proces po Usługowy mogą nakładać się także dodatkowe elementy np. wystawienie komentarza Zleceniobiorcy w serwisie.
 16. Komentarz/Referencje” - pisemne wyrażenie opinii przez Zleceniodawcę lub Usługodawcę na temat Zleceniobiorcy po wykonaniu przez niego usługi opisanej w zleceniu.
 17. Usługodawca” - Hojo Sp. z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 348942 , posiadającą NIP 951-230-36-88, REGON 142227771.
 18. Strony” - Usługodawca i Zleceniodawca.
 19. Hasło” - ciąg znaków alfanumerycznych wybieranych przez Zleceniodawcy w czasie rejestracji, konieczny do podania w celu uzyskiwania dostępu do Konta.
 20. Nazwa Zleceniodawcy (login)” – ciąg znaków alfanumerycznych, rozpoczynających się mała literą, będących prywatną i rzeczywistą nazwą Zleceniodawcy z Serwisie, wpisywana i konieczna do podania w celu dostępu do Konta Zleceniodawcy, ustalany przez Zleceniodawcy podczas procesu Rejestracji.
 21. Rejestracja” - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Zleceniodawcy Konta Zleceniodawcy, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.
 22. Usługa” – rozumiana jako usługa świadczona przez Zleceniobiorcę w zakresie i rodzaju ustalonym między Zleceniodawcą a Usługodawcą
 23. Usługa Dostępowa” - rozumiana jako zbiór usług świadczonych przez Usługodawcę w zakresie i rodzaju prezentowanym w Serwisie HOJO Clean. Polega ona na: (1) zapewnieniu Zleceniodawcy możliwości złożenia Zlecenia na wybraną usługę lub (2) zapewnieniu Zleceniobiorcy możliwości umieszczenia w Serwisie Ofert.
 24. Umowa” – umowa o świadczenie Usług zgodna z ustalonym przez strony zakresem, terminem wykonania i ceną.
 25. Treść (Treści)” - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia ) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych jakie są zamieszczane przez Zleceniodawcy za pośrednictwem Konta. Jako Treść traktujemy także Zlecenie, Ofertę oraz Komentarz.
 26. Awaria” - oznacza stan Usługi Dostępowej, który uniemożliwia Zleceniodawcy korzystanie z Usługi Dostępowej, jednak z wyłączeniem sytuacji, w której brak możliwości korzystania z Usługi Dostępowej jest wynikiem okresu zawieszenia lub przerwy w świadczeniu Usługi Dostępowej dozwolonej w ramach Regulaminu; lub jest wynikiem naruszenia Regulaminu przez Zleceniodawcy; lub jest wynikiem działania Siły Wyższej; lub która wystąpiła w infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Zleceniodawca lub Usługodawca.
 27. Wyszukiwarka usług” – narzędzie zaimplementowane w Serwisie HOJO Clean zawierające pełen zakres usług oferowanych przez Usługodawcę, umożliwiające Zleceniodawcy konfiguracje i złożenie zlecenia lub zapytania w Serwisie

§ 3 Zasady ogólne korzystania z serwisu

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Zleceniodawców z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.hojoclean.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług i produktów.
 2. Wszystkie treści prezentowane w Serwisie, nazwa Serwisu, układ i wygląd graficzny, oprogramowanie, i inne oferowane usługi oraz bazy danych, podlegają ochronie prawnej.
 3. Korzystanie z Serwisu oraz z produktów i Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza wyrażenie przez Zleceniodawcy zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo likwidacji lub ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Zleceniodawców lub dla określonych Zleceniodawców.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie możliwość likwidacji lub ograniczenia świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu dla osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku Użytkownicy zostaną o powyższym powiadomieni.
 6. Aby skorzystać ze Serwisu należy skorzystać z:
  a) komputera PC lub tabletu lub telefonu,
  b) systemu Windows lub IOS lub Android (w zależności od rodzaju i marki urządzenia),
  c) dostępu do sieci Internet,
  d) zainstalowanej przeglądarki internetowej,
  e) zainstalowanej wtyczki Macromedia FlashPlayer oraz włączonej obsługi języka JavaScript,
  f) włączonej obsługi tzw. wyskakujących okienek (pop-up),
  g) aktywnego konta e-mail.
 7. Zleceniodawca korzystający z Serwisu obowiązany jest do zamieszczania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych, prawidłowego adresu dostawy, prawidłowych danych do faktury.
 8. Zleceniodawca nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 9. Zleceniodawca przystępując do korzystania ze Serwisu zobowiązany jest do potwierdzenia, że zapoznał się z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności i że akceptuje ich postanowienia.
 10. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy nie są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.
 11. Każda osoba kontaktująca się z HOJO Sp. z o.o. drogą telefoniczną, w tym za pośrednictwem systemu IVR lub mailową wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych tą drogą przez Hojo Sp. z o.o., NIP: 951-230-36-88 z siedzibą w Warszawie, ul. Irysowa 11, 02-660, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 4 Rejestracja konta

 1. Rejestracja następuje poprzez wykonanie przez Zleceniodawcy następujących czynności:
  a) wypełnienie jednego z formularzy rejestracyjnych dostępnych na stronie Serwisu, w zależności od tego czy Zleceniodawca jest Zleceniodawcą czy Zleceniobiorcą;
  b) potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz, że akceptuje on jego postanowienia, jak również wyraża zgodę na subskrypcję materiałów wysłanych przez Usługodawcę;
  c) podanie Nazwy Zleceniodawcy, Hasła, Imienia, Nazwiska, Województwa, Miasta, Adresu zamieszkania, kodu pocztowego, oraz adresu e-mail Zleceniodawcy,
  d) aktywacji konta przez Zleceniodawcę za pomocą potwierdzania poprzez naciśnięcie na link (odniesienie) zawarty w treści wiadomości wysłanej pod adres e-mail podany przy rejestracji oraz aktywacji konta Zleceniobiorcy przez Usługodawcę.
 2. Wraz z dokonaniem Rejestracji Zleceniodawca uzyskuje dostęp do swojego Konta Zleceniodawcy, który jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po wpisaniu przez Zleceniodawcy Hasła i nazwy Zleceniodawcy (loginu), we wskazane na Serwisie miejsce.
 3. W trakcie całego procesu Rejestracji, jak również podczas korzystania z Usług, Zleceniodawca zobowiązany jest do:
  a) podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich;
  b) aktualizacji danych na Koncie Zleceniodawcy, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych;
  c) zachowania w tajemnicy Nazwy Zleceniodawcy (Loginu) i Hasła oraz nieudostępniania go osobom trzecim.
 4. Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór nazwy Zleceniodawcy oraz Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem nazwy Zleceniodawcy i Hasła. Zleceniodawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Hasła.
 5. Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za składane za pośrednictwem serwisu Zlecenia, wykonywane przez siebie Usługi, jak również za ich modyfikacje i anulowanie.
 6. Zleceniodawca może się zarejestrować i założyć Konto oraz potwierdzić rejestrację klikając w link przesłany w wiadomości e-mail. Założenie Konta w Serwisie jest bezpłatne.
 7. Zleceniodawca zakładając Konto zobowiązany jest skorzystać z formularza rejestracyjnego podając następujące dane:
  1) jeśli jest osobą fizyczną:
  a) login,
  b) hasło.
  2) jeżeli jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:
  a) adres e-mail,
  b) hasło,
  c) imię i nazwisko,
  d) nazwę firmy,
  e) adres siedziby,
  f) numer NIP i REGON,
  g) numer telefonu,
  h) minimalną cenę zamówienia
  i) rok rozpoczęcia działalności
  j) opis
 8. Login oraz Hasło podane przez Zleceniodawcy są informacjami poufnymi, dlatego też Zleceniodawca zobowiązany jest do zachowania tych informacji w tajemnicy i nieudostępniania ich osobom trzecim.
 9. Usługodawca zastrzega możliwość dodatkowej autoryzacji danych Zleceniodawcy w szczególności poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
 10. Zleceniodawca ma możliwość rozwiązania umowy o świadczenie usług droga elektroniczną w zakresie założonego Konta i usunięcia swojego Konta w każdym czasie w trybie natychmiastowym. W tym celu powinien skontaktować się z administratorem Serwisu drogą mailową na adres admin@hojoclean.pl lub pisemnie na adres: ul. Irysowa 11, 02-660 Warszawa.

§ 5 Zakres i warunki korzystania z Serwisu

 1. Każdy Zleceniodawca może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby (osoba fizyczna) lub Firmy (osoba prawna). Założenie przez Zleceniodawcy więcej niż jednego Konta wymaga wcześniejszej zgody wyrażonej przez Administratora. Zakazuje się udostępniania swojego Konta osobom trzecim i podmiotom, jak i korzystania z Kont należących do osób trzecich i podmiotów.
 2. W ramach funkcjonalności Serwisu, Usługodawca i Zleceniobiorca zobowiązują się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Serwisie HOJO Clean.
 3. Zakres Usługi obejmuje przechowywanie przez Usługodawcę Treści jakie zostały zamieszczone przez Zleceniodawcy za pośrednictwem Konta oraz umożliwienie Zleceniodawcom w zakresie określonym przez niniejszy Regulamin i Serwis, korzystania z usług umożliwiających składanie Zleceń przez Zleceniodawców i ich wykonywanie przez Zleceniobiorców.
 4. Podstawą skorzystania z Usług Dostępowych oferowanych przez Usługodawcę jest posiadanie urządzeń technicznych umożliwiających korzystanie z Serwisu oraz założenie w Serwisie Konta Zleceniodawcy.
 5. Korzystanie z Usług Dostępowych możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Zleceniodawca następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) Procesor 1 GHz, pamięć 512 MB, system operacyjny Windows, Linux lub macOs,
  b) zastosowania przeglądarek Microsoft Internet Explorer min. 7.0. lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi (np. JavaScriptu, apletów Java),
  c) Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768.
 6. Zleceniodawca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi np. certyfikat SSL.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania Zleceniodawcy na jego adres e-mail wskazany przy rejestracji Konta Zleceniodawcy informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Serwisu, nie stanowiących informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. W przypadku świadczenia Usług Dostępowych Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Dostępowych Zleceniodawca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego oraz sieci Internet, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usługi za pośrednictwem Serwisu.
 10. Każdy Zleceniodawca przebywający w Serwisie lub korzystający z Serwisu zobowiązany jest do:
  a) korzystania z Serwisu w sposób nie powodujący jego nieprawidłowego funkcjonowania oraz nie naruszający oferowanych na jego stronach usług, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń;
  b) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób;
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej i reklamowej; korzystanie z Kont innych Zleceniodawców lub udostępnianie swojego Konta innym Zleceniodawcom; nie naruszania prywatności innych Zleceniodawców, poprzez jakiekolwiek formy polegające na zbieraniu, rozpowszechnianiu i przetwarzaniu informacji o innych Zleceniodawcych bez ich wyraźnej zgody; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie Haseł innych Zleceniodawców, generowanie nadmiernego obciążenia Serwisu;
  d) powstrzymywania się od działań, które mogłyby w jakikolwiek sposób utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu jak również korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Zleceniodawców oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługujących im praw;
  e) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Zleceniodawców i innych Osób.
  f) korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie przewidzianym zapisami niniejszego Regulaminu.
 11. Pełną i wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonywane w ramach Serwisu ponosi Zleceniodawca.
 12. Konta na których Administrator stwierdzi brak aktywności przez okres dłuższy niż jeden rok, mogą zostać usunięte przez administratora bez uprzedniego powiadomienia.
 13. Zleceniodawca zobowiązuje się do niestosowania nadużyć wobec Serwisu HOJO Clean, w szczególności do:
  a) nieużywania Serwisu HOJO Clean do rozpowszechniania materiałów i informacji uwłaczających, nieprzyzwoitych, pornograficznych, erotycznych lub w inny sposób naruszających prawo, dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego;
  b) niezamieszczania informacji o poglądach politycznych, religijnych, rasowych oraz informacji reklamowych nie związanych z oferowanymi Usługami;
  c) niewykorzystywania Serwisu HOJO Clean w celu kierowania gróźb, narzucania się lub łamania praw innych osób włącznie z prawem do ochrony wizerunku, bądź w celu proponowania lub wymuszania pieniędzy;
  d) niezamieszczania w Serwisie HOJO Clean danych zawierających wirusy (zainfekowane oprogramowanie); zawierających oprogramowanie lub inny materiał objęty prawem autorskim lub ochroną prawną, chyba że jest posiadaczem tych praw lub posiada wymaganą zgodę na używanie oprogramowania lub materiału;
  e) niekorzystania z Serwisu HOJO Clean w sposób, który wpływałby niekorzystnie na dostępność ofert innych Zleceniobiorców;
  f) umieszczania informacji kontaktowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, między innymi w polach: opisach działalności, referencjach, komentarzach, szczegółach wyceny oraz wszelkich innych miejscach w ramach serwisu, które mogłyby doprowadzić do kontaktu Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy poza Serwisem HOJO Clean;
  g) umieszczania w serwisie reklam i linków do innych stron internetowych.
 14. W przypadku oznak użytku niedozwolonego lub naruszającego prawa przez Zleceniodawcy, Administrator Serwisu ma prawo natychmiast zablokować Zleceniodawcy dostęp do Konta.
 15. Niezależnie od możliwych cywilnych i karnych skutków dla poszczególnych Zleceniodawców, nieprzestrzeganie jednego z powyższych zobowiązań upoważnia Administratora Serwisu HOJO Clean do natychmiastowego zablokowania Konta w Serwisie.
 16. Zablokowanie Konta w Serwisie przez Administratora lub Usługodawcę w żadnym razie nie powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń Zleceniodawcy przeciwko Administratorowi lub Usługodawcy.

§ 6 Odpowiedzialność stron

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Zleceniodawca, a które uniemożliwiają Zleceniodawcy korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 2. Zleceniodawca jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Usługi sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym, a Serwisem.
 3. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) utratę Treści spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy;
  b) treści umieszczane na serwisach internetowych do których przekierowania w formie linków internetowych Usługodawca publikuje w swoim serwisie;
  c) treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie, a także sposób, w jaki publikowane Treści będą wykorzystywane przez Zleceniodawców;
  d) niedostępność Serwisu z powodu Siły Wyższej.
 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu w przypadku gdy nie naruszy to praw Zleceniodawcy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas realizacji zlecenia przez Zleceniobiorcę jeżeli zlecenie nie jest realizowane przy udziale Usługodawcy. Jednocześnie Usługodawca na życzenie Zleceniodawcy, poinformuję go czy Zleceniobiorca posiada Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, o ile Zleceniobiorca przekazał taką informację Usługodawcy.
 7. Usługodawca ponosi wyłącznie odpowiedzialność za szkodę wynikłą z jego winy umyślnej. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy odpowiedzialności Usługodawcy wobec Zleceniodawców, będących konsumentami.

§ 7 Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Usługodawca ustala rodzaje i zakres Usług jakie mogą być dostępne dla Zleceniodawców w ramach Serwisu HOJO Clean.
 2. Usługodawca podaje pełną informację odnośnie rodzaju i zakresu Usług jakie świadczy na swoim Serwisie znajdującym się na stronie internetowej www.hojoclean.pl.
 3. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na łączeniu Zleceniodawców, składających zapotrzebowanie na usługi oferowane w Serwisie HOJO Clean i wybierane poprzez Wyszukiwarkę Usług lub formularze zapytań ze Zleceniobiorcami, którzy współpracują z serwisem HOJO Clean.
 4. Użytkownicy mogą zgłaszać zapotrzebowanie na nowe Usługi lub zmianę nazwy istniejących już Usług w ramach serwisu HOJO Clean poprzez formularze zapytań lub na adres: zapytania@hojoclean.pl

§ 8 Zamieszczanie, wygaśniecie i usuwanie ofert i zleceń

 1. Usługodawca umożliwia Zleceniobiorcy wprowadzanie ofert Usług w ramach określonych katalogów na Koncie każdego Zleceniobiorcy w Serwisie HOJO Clean. Możliwości konfiguracji usług są z góry ustalone przez Usługodawcę na co Zleceniobiorca godzi się wypełniając je i akceptując warunki Regulaminu.
 2. Opis zakresu Usług oferowanych przez Zleceniobiorców powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Zleceniodawców, w szczególności co do umiejętności i kompetencji w zakresie wykonywanej Usługi. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie swoich usług, kompetencji, działalności, w szczególności jej zakresu i jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
 3. W ramach wprowadzanych przez Zleceniobiorcę parametrów dla poszczególnej usługi, dane powinny być wprowadzone do formularzy przypisanych do odpowiedniego rodzaju usługi w ramach zakładki „Oferta” znajdującej się na Koncie Zleceniodawcy i dostępnej po zalogowaniu na konto.
 4. Informacje zawarte w opisie działalności Zleceniobiorcy oraz Referencjach nie mogą zawierać, poza nazwą Firmy, jego danych kontaktowych lub innych danych mogących sugerować Zleceniodawcom serwisu chęć wykonania usług dostępnych na serwisie z pominięciem Usługodawcy.
 5. Administrator Serwisu ma prawo bez podawania przyczyny zablokować usługę bądź grupę usług, poprzez zablokowanie konta Zleceniobiorcy, jeżeli uzna to za uzasadnione.
 6. Zleceniobiorca może w każdym czasie usunąć prezentowaną przez siebie ofertę handlową.

§ 9 Zasady korzystania z usług

 1. Usługi prezentowane w Serwisie Usługodawcy są świadczone na rzecz Zleceniodawcy w ramach rodzaju usług, cen, zakresu usług, terminów określonych na stronie internetowej www.hojoclean.pl przez Zleceniobiorców w ramach konfiguracji dokonywanych na ich kontach jak również oferty ustalanej przez Usługodawcę na którą przystają Zleceniobiorcy.
 2. Przedmiotem zlecenia i sprzedaży może być każda Usługa zdefiniowana przez Usługodawcę i dostępna dla Zleceniodawców w ramach serwisu HOJO Clean, jeżeli nie narusza w żaden sposób prawa (w szczególności praw autorskich i praw własności przemysłowej ani praw chronionych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) ani powszechnie przyjmowanych zasad postępowania i dobrych obyczajów.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to, czy Zleceniodawca posiada wymagane kwalifikacje, ani czy jest uprawniony do wykorzystywania lub rozporządzania prawami, w tym prawami na dobrach niematerialnych (prawa autorskie i prawa własności przemysłowej).
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to czy Zleceniobiorca posiada wymagane kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania oferowanych usług w serwisie Usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zablokowania lub usunięcia Zlecenia oraz Oferty, jeżeli są one sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Usługodawca zastrzega sobie także prawo do zablokowania lub usunięcia Zlecenia oraz Oferty bez podania przyczyny.
 6. Usługodawca po otrzymaniu Zlecenia od Zleceniodawcy lub po akceptacji przez Zleceniodawcę warunków określonych na podstawie przedstawionej oferty z otrzymanego Zapytania, dobierze dla Zleceniodawcy odpowiedniego Zleceniobiorcę z bazy lub jeżeli Zleceniodawca wybrał danego Zleceniobiorcę, Usługodawca skomunikuje poprzez serwis strony a celu wykonania Zlecenia. W przypadku bezpośredniego wyboru Zleceniobiorcy Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Usługi, chyba że wyniknie to z winy umyślnej Usługodawcy.
 7. Usługodawca nie ma wpływu na wybór przez Zleceniodawcę określonej Oferty lub Ofert zamieszczanych przez Zleceniobiorców.
 8. Jeżeli dla ważności czynności prawnej (umowy) nie jest wymagana forma szczególna, sprzedaż usługi zakończona złożeniem zlecenia i wyborem Oferty lub Ofert jest równoznaczna z zawarciem umowy i do chwili jej zakończenia wiąże Zleceniodawców Serwisu.
 9. Jeżeli dla ważności czynności prawnej ustawa przewiduje wymóg zachowania formy szczególnej (w tym i pisemnej), Sprzedaż usługi zakończoną złożeniem zlecenia i wyborem Oferty lub Ofert w razie wątpliwości poczytuje się jako zawartą umowę przedwstępną zobowiązującą do zawarcia umowy wymagającej tej szczególnej formy. W takim wypadku Serwis nie ponosi odpowiedzialności za to, czy umowa wymagająca tej szczególnej formy dojdzie do skutku.
 10. W przypadkach związanych z niemożnością wykonania Zlecenia przez Zleceniobiorcę wybranego przez Zleceniodawcy, Usługodawca postara się zaproponować Zleceniodawcy innego Zleceniobiorcę spełniającego wymagania opisane w szczegółach Zlecenia Usługi. W przypadku braku akceptacji nowego Zleceniobiorcy Zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od Zlecenia i zawartej umowy a Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu kwoty pobranej za wykonanie Zlecenia, jeżeli została ona wcześniej uiszczona przez Zleceniodawcę.
 11. Serwis www.hojoclean.pl oferuje następujące formy płatności za usługi i produkty dostępne na platformie:
  a) płatność kartą kredytową realizowana w systemie DotPay.
  b) przelew elektroniczny realizowany w systemie DotPay.
  c) obciążenie karty płatniczej Zleceniodawcy (lista akceptowanych kart płatniczych: Visa/Visa Electron, MasterCard/MasterCard Electronic, Maestro).
  d) kod rabatowy wprowadzany w podsumowaniu zamówienia na usługę. Kod może pokrywać wartość zamówienia w całości lub w części. W przypadku niepełnego pokrycia kosztu zamówienia przez kod, od Zleceniodawcy wymagana jest dopłata.
  e) bon Gift Card, który obejmuje również bony Sodexo. Kod z bonu może pokrywać wartość zamówienia w całości lub w części. W przypadku niepełnego pokrycia kosztu zamówienia przez kod, od Zleceniodawcy wymagana jest dopłata.
 12. Serwis www.hojoclean.pl oferuje dostęp do usług oraz produktów za pomocą usług i serwisów Premium realizowane w systemie DotPay. Korzystanie z tych usług określa REGULAMIN USŁUG I SERWISÓW PREMIUM znajdujący się pod adresem: http://www.dotpay.pl/Informacje/Regulaminy_serwisu_Dotpay/Regulamin_serwisow_sms.

§ 10 Ocena, Referencje i Komentarze

 1. W ramach Serwisu Zleceniodawcom udostępniony jest system komentarzy i ocen, który służy do wymiany opinii o jakości Usług świadczonych przez Zleceniobiorców.
 2. Zleceniodawca, który skorzystał z konkretnej Usługi Zleceniobiorcy może wystawić referencje Zleceniobiorcy w zakresie tejże Usługi, jedynie po zakończeniu jej wykonania.
 3. Treści referencji i ocen są informacjami jawnymi dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Serwis
 4. System ocen opiera się na skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najwyższy poziom satysfakcji z wykonanej Usługi i Usługodawcy, a 1 oznacza najniższy, oraz na ewentualnych komentarzach Zleceniodawców, dodawanych do ocen.
 5. Każdy Zleceniodawca ponosi wyłączoną odpowiedzialność za umieszczone przez siebie referencje, komentarze i oceny.
 6. Komentarze powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:
  a. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów;
  b. danych kontaktowych, w tym w szczególności imion i nazwisk, nazw (loginów innych serwisów), miejsc zamieszkania, numerów telefonów i faksów, numerów komunikatorów lub adresów e-mail;
  c. adresów stron internetowych;
  d. treści o charakterze reklamowym, w tym ofert handlowych.
 7. Administrator Serwisu HOJO Clean może, według własnej decyzji, usunąć albo edytować komentarze, szczególnie w uzasadnionych przypadkach, gdy:
  a. naruszają one zasady określone w niniejszym Regulaminie;
  b. zostały omyłkowo wystawione niewłaściwemu Zleceniobiorcy lub do niewłaściwej usługi;
  c. treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę;
  d. zachodzi podejrzenie, że komentarz został wystawiony przez Zleceniodawcę, który działając z intencją zaszkodzenia Zleceniobiorcy, zakupił zlecenie wyłącznie w celu wystawienia komentarza;
  e. zachodzi podejrzenie, że Zleceniobiorca sam wystawił sobie komentarz poprzez założenie konta jako Zleceniodawca
  f. treść referencji zawiera znaki, które powodują, że lista referencji staje się nieczytelna;
  g. jeżeli został złożony wniosek o unieważnienie referencji i Zleceniobiorcy oraz Zleceniodawca zgadzają się na ich usunięcie;
 8. Niedozwolone są działania w stosunku do których zachodzi podejrzenie, że motywowane są zwiększaniem wiarygodności Zleceniobiorcy poprzez umieszczanie pozytywnych komentarzy:
  a. przez Zleceniodawców bez wykonania usługi przez Zleceniobiorcę;
  b. przez Zleceniodawców będących pracownikami Zleceniobiorcy.

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Niniejszy Regulamin – reguluje prawo odstąpienia od umowy przysługujące wyłącznie konsumentowi. W przypadku gdy Zleceniodawca jest konsumentem, ma on prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zleceniodawca musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia skierowanego do Usługodawcy na adres: HOJO sp. z o.o. ul. Irysowa 11, 02-660 Warszawa, mail: zapytania@hojoclean.pl
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Zleceniodawca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Zleceniodawcy prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zleceniodawcy o odstąpieniu od umowy, zwrócić Zleceniodawcy wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zleceniodawca, chyba że Zleceniodawca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zleceniodawcy w odniesieniu do umów:
  a. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zleceniodawcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta w trakcie jej realizacji, konsument poniesie wyłącznie koszty związane z wykonaną częścią usługi do momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu;
  b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
 8. Zleceniodawcy służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli;
  h. w której Zleceniodawca wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Zleceniodawca żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zleceniodawcy w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Zleceniodawcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawca o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług, wskazane w niniejszym Regulaminu, nie znajduje zastosowania do zamówień dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

§ 12 Jakość świadczonych Usług

 1. Usługodawca prezentuje na serwisie HOJO Clean oferty od sprawdzonych, niezależnych Zleceniobiorców. Wszystkie informacje w profilu Zleceniobiorcy są weryfikowane przez Usługodawcę na etapie rejestracji Zleceniobiorcy w serwisie, a opinie poprzednich klientów są dostępne po to, aby każdy Zleceniodawca mógł wybrać odpowiedniego Zleceniobiorcę, za odpowiednią cenę, wedle swoich potrzeb.
 2. Zleceniobiorca publikując swoje Oferty w serwisie HOJO Clean akceptuje postanowienia Regulaminu, jak również potwierdza, że informacje dotyczące jego doświadczenia w branży, referencji oraz informacje dotyczące jego działalności są zgodne z prawdą i zasadami zdrowej konkurencji.
 3. Jakość świadczonych usług podkreślana jest przez wdrożone przez Usługodawcę standardy obsługi Zleceniodawców, w tym wdrożone listy kontrolne wykonywanych usług przez Zleceniobiorców jak i monitoring przez Usługodawcę jakości wykonanych usług.
 4. W sytuacji gdy Zleceniodawca w sposób uzasadniony stwierdzi, że nie jest zadowolony z jakości wykonanej Usługi, Usługodawca może podjąć kroki w celu zapewnienie zgodności ostatecznego wykonania Usługi ze standardami określonymi przez Usługodawcę.
 5. Szczegółowy proces postępowania w takich przypadkach określony jest w Paragrafie §15 określającym zasady, tryb i terminy składania Reklamacji.

§ 13 Uprawnienia i obowiązki Zleceniodawcy

 1. Każde zlecenie powinno być dokonane zgodnie z postępowaniem wyszczególnionym w Wyszukiwarce usług. Zlecenie powinno zawierać, rodzaj usługi, zakres usługi, cenę wykonania odpowiedniej usługi.
 2. W przypadku Zapytań Zleceniodawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola obowiązkowe w danym formularzu.
 3. Zleceniodawca zamawiając usługę do realizacji przez Zleceniobiorcę, zapewnia że możliwe jest legalne wykonanie usługi.
 4. W przypadku usług regularnych (abonamentowych), Zleceniodawcy przysługuje prawo do jednorazowej zmiany terminu najbliższej usługi regularnej, najpóźniej na 72 godziny przed jej wykonaniem.
 5. Zleceniodawca zobowiązany jest udostępnić ekipie sprzątającej w terminie realizacji usługi, wskazany w zleceniu lokal lub przedmiot sprzątania. Nieudostępnienie lokalu lub przedmiotu sprzątania ekipie sprzątającej w terminie realizacji usługi oznacza naruszenie niniejszego regulaminu oraz upoważnia Usługodawcę do żądania zapłaty kary umownej w wysokości do 50% wartości zlecenia.
 6. Niedozwolone jest umieszczanie przez Zleceniodawcę w Uwagach Zlecenia jakichkolwiek propozycji wykonania usługi przez Zleceniobiorcę, z pominięciem Usługodawcy.
 7. Zabronione jest wykorzystywanie przez Zleceniodawcę znaczników kodu HTML lub innych języków programowania w sposób, który może zakłócić innym Zleceniodawcom korzystanie z Serwisu, w szczególności zabronione jest: wczytywanie i osadzanie stron z opisami innych serwisów, lub jakichkolwiek innych witryn, które nie są związane z oczekiwaną usługą; odczytywanie lub generowanie przez Zleceniodawcy plików typu "cookie"; automatyczne otwieranie nowych okien przeglądarki (lub okien dialogowych) w momencie otwierania lub opuszczania strony z daną sprzedażą; wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji stałych elementów stron serwisu; zakłócanie i manipulowanie procesem składania ofert; "śledzenie" lub "podsłuchiwanie" innych Zleceniodawców Serwisu, w szczególności poprzez zdalne instalowanie na komputerach innych Zleceniodawców Serwisu programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody.
 8. Zleceniodawca może określić dodatkowe warunki zamawianego Zlecenia na wykonie określonej usługi; w takiej sytuacji powinien on zaznaczyć to w uwagach Zlecenia. Dodatkowe, szczegółowe warunki Zleceniodawcy, nie mogą być sprzeczne z niniejszym regulaminem, dobrymi obyczajami ani naruszać obowiązującego w Polsce prawa. Zlecenie dodatkowych pozycji może wiązać się z koniecznością uiszczenia dopłaty o czym Zleceniodawcę poinformuje Usługodawca lub Zleceniobiorca.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty obciążenia Zleceniodawcy za realizację zlecenia w przypadku, gdy Zleceniodawca:
  a. zażyczy sobie dodatkowych usług już w trakcie wykonywania zlecenia;
  b. wpisze do wyszukiwarki, formularza lub kalkulatora cen usług informacje niewłaściwie opisujące typ sprzątania (np. normalne zamiast gruntownego);
  c. poda np.: zły metraż sprzątanych powierzchni;
  d. W takiej sytuacji Usługodawca lub Zleceniobiorca omówi ze Zleceniodawcą ewentualny dodatkowy koszt Usługi, który Zleceniodawca będzie zobowiązany pokryć.
  e. W przypadku źle wykonanej usługi, Zleceniodawca jest zobligowany do poinformowania o tym fakcie Usługodawcy nie później niż 24 godziny od zakończenia wykonywanej Usługi, oraz dania Zleceniobiorcy szansy poprawienia źle wykonanych elementów Usługi. W sprawach spornych decydujący głos odnośnie poprawy Usługi ma Usługodawca.
  f. Zleceniodawca zobowiązuje się uiścić opłatę za dodatkowe Usługi po ich wycenie, przy wykorzystaniu dopuszczonych przez Usługodawcę w serwisie form płatności, na bazie wyceny dodatkowych Usług przez Usługodawcę lub Zleceniobiorcę.

§ 14 Uprawnienia i Obowiązki Zleceniobiorcy

 1. Zleceniobiorca oferując swoją Usługę zobowiązuje się do samodzielnego wykonania danej usługi, chyba że na jej wykonanie lub współwykonanie przez inne podmioty zgodził się Zleceniodawca i Usługodawca.
 2. W wypadku uzasadnionej reklamacji, Zleceniobiorca zobowiązany jest należycie i nieodpłatnie wykonać usługę na rzecz Zleceniodawcy.
 3. Oferta wykonania danej usługi zgłoszona z danego konta Zleceniodawcy lub poprzez wysłanie zamówienia przez Zleceniodawcę jest wiążąca i musi być zgodna z rodzajem i zakresem usług oferowanych na serwisie www.hojoclean.pl.
 4. Wybrany do wykonania danej usługi Zleceniobiorca zobowiązuje się przestrzegać standardów Usługodawcy, a w szczególności minimalnych zakresów wykonania usług ustalonych z Usługodawcą na podstawie zamówienia lub zapytania Zleceniodawcy.
 5. Określenie przez Zleceniobiorcę wartości usługi poprzez jej konfigurację na koncie Zleceniodawcy lub poprzez podanie jej wartości Usługodawcy jest całkowicie wiążące dla stron Umowy.
 6. Zleceniobiorca jest świadomy, że po wyborze jego oferty przez Zleceniodawcę w ramach ustaleń dokonanych z Usługodawcą będzie gotowy do wykonania usługi w podanym terminie, określonej cenie i zakresie określonym przez Zleceniodawcę
 7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nie pobierania opłat dodatkowych za wykonanie usług a jedynie informowanie go o konieczności dokonania zapłaty Usługodawcy, który zobowiązuje się odpowiednio rozliczyć dopłatę w ramach całościowego rozliczenia ze Zleceniobiorcą.
 8. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać przyjętą do realizacji usługę zgodnie z przyjętym zamówieniem (parametrami zamówienia). Odmowa wykonania usługi lub niewykonanie usługi w określonym miejscu, terminie, cenie oraz zakresie (określonych w zamówieniu warunkach szczegółowych zamówienia) upoważnia Usługodawcę do żądania zapłaty kary umownej określonej w Umowie.
 9. Zleceniobiorca ma obowiązek poinformować Usługodawcę o braku lub posiadanym Ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności.
 10. Zabronione jest wykorzystywanie przez Zleceniobiorcę znaczników kodu HTML lub innych języków programowania w sposób, który może zakłócić innym Zleceniobiorcom korzystanie z Serwisu, w szczególności zabronione jest: wczytywanie i osadzanie stron z opisami innych serwisów, lub jakichkolwiek innych witryn, które nie są związane z oczekiwaną usługą; odczytywanie lub generowanie przez Zleceniodawcy plików typu "cookie"; automatyczne otwieranie nowych okien przeglądarki (lub okien dialogowych) w momencie otwierania lub opuszczania strony z daną sprzedażą; wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji stałych elementów stron serwisu; zakłócanie i manipulowanie procesem składania ofert; "śledzenie" lub "podsłuchiwanie" innych Zleceniobiorców Serwisu, w szczególności poprzez zdalne instalowanie na komputerach innych Zleceniobiorców Serwisu programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody.

§ 15 Zasady, tryb i terminy składania Reklamacji

 1. Zleceniodawcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji na maila jakosc@hojoclean.pl
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Zleceniodawcy, jeżeli Usługa jest niezgodna z umową.
 3. W celu złożenia reklamacji Zleceniodawca powinien:
  a. poinformować Usługodawcę o niezgodności usługi z umową, wskazując jednocześnie na czym zdaniem Zleceniodawcy niezgodność ta polega,
  b. wskazać czego się domaga od Usługodawcy,
  c. podać swoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres do korespondencji, e-mail i numer telefonu.
 4. Przekazanie Usługodawcy informacji wskazanych powyżej może nastąpić z wykorzystaniem formularza reklamacji dostępnego tutaj.
 5. Reklamacje można także składać mailowo na adres: jakosc@hojoclean.pl lub listownie na adres: ul. Irysowa 11, 02-660 Warszawa, lub telefonicznie 22 827 86 28.
 6. Usługodawca nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń innych niż wskazane powyżej.

§ 16 Opłaty i Prowizje Zleceniodawcy

 1. Zleceniodawca jest zobligowany do uiszczenia całości opłaty za zleconą usługę, za pomocą przewidzianych w serwisie form płatności.
 2. W przypadku dokonania płatności przelewem Zleceniodawca zobowiązany jest przesłać niezwłocznie potwierdzenie dokonania przelewu na adres: zamowienia@hojoclean.pl.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty obciążenia Zleceniodawcy za realizację zlecenia w przypadku, gdy Zleceniodawca:
  a. zażyczy sobie dodatkowych usług już w trakcie wykonywania zlecenia;
  b. wpisze do wyszukiwarki, formularza lub kalkulatora Cen Usług informacje niewłaściwie opisujące typ sprzątania (np. normalne zamiast gruntowne);
  c. poda np.: zły metraż sprzątanych powierzchni;
 4. W takiej sytuacji Usługodawca lub Zleceniobiorca omówi ze Zleceniodawcą ewentualny dodatkowy koszt Usługi, który Zleceniodawca będzie zobowiązany pokryć.
 5. Jeżeli Zleceniobiorca nie będzie miał możliwości wykonania usługi z winy Zleceniodawcy, Usługodawca obciąży Zleceniodawcę karą umowną.

§ 17 Tryb i warunki rozwiązania Umowy

 1. Przez Usługodawcę i Zleceniobiorcę:
 2. Tryb i warunki rozwiązania umowy pomiędzy Usługodawcą a Zleceniobiorcą każdorazowo określa Umowa o współpracy zawarta między tymi stronami.
 3. Przez Usługodawcę i Zleceniodawcę:
 4. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy oraz po rozliczeniu wszystkich złożonych za pomocą serwisu HOJO Clean zleceń na produkty i usługi wykonywane przez Zleceniobiorców, a złożonych przez Zleceniodawców. Nie istnieje minimalny okres, przez który Umowa nie może być wypowiedziana.
 5. Usługodawca, chcąc rozwiązać Umowę, poinformuje Zleceniodawcę na adres e-mail podany przez Zleceniodawcę podczas Rejestracji w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Zleceniodawcy.
 6. Zleceniodawca rozwiązuje Umowę korzystania z serwisu poprzez samodzielne usunięcie Konta. Usunięcie konta przez Zleceniodawcę jest możliwe tylko i wyłącznie w momencie kiedy nie ma on zamieszczonych na swoim koncie Zleconych do realizacji i aktywnych Zleceń.

§ 18 Ochrona danych osobowych i pliki cookies (ciasteczka)

 1. Zleceniodawca podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133.97 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania znajdują się w Polityce Prywatności.
 3. Serwis wykorzystuje pliki Cookies, o czym bliżej w Polityce Cookies.
 4. Dane osobowe Zleceniodawców przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prawidłowego prowadzenia Serwisu, w szczególności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu umożliwienia świadczenia Zleceniodawcom Usług oferowanych w ramach Serwisu.
 5. Każdy Zleceniodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach Zleceniodawca traci możliwość korzystania z nich. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Zleceniodawcy z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Zleceniodawcy, z którego Zleceniodawca łączy się z Serwisem.
 6. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Zleceniodawcy i czasu połączenia Zleceniodawcy z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Zleceniodawcy w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 7. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Zleceniodawcy. Pliki typu cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Zleceniodawcy, w celu zapewnienia, że jego Konto Zleceniodawcy jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawną Nazwę Zleceniodawcy i przyporządkowane mu Hasło.
 8. Usługodawca informuje, że wskutek rejestracji przez Zleceniodawcy w Serwisie zgodnie z Regulaminem, dane podane przez Zleceniodawcy podczas rejestracji, a także dane umieszczone przez Zleceniodawcy na stronach Serwisu po rejestracji będą udostępnione wszystkim osobom odwiedzającym stronę Serwisu. Na tej samej zasadzie zarejestrowany Zleceniodawca będzie miał dostęp do danych umieszczonych w Serwisie przez innych Zleceniodawców.
 9. Usługodawca zwraca uwagę, że przetwarzanie (w tym udostępnianie) przez Zleceniodawcy w Serwisie danych osobowych innych osób, niestanowiące przetwarzania wyłącznie w celach osobistych lub domowych, może wiązać się z obowiązkiem spełnienia przez Zleceniodawcy obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Zleceniodawcom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Usługodawcy na konto kontakt@hojoclean.pl
 11. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych i Treści służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
 12. Zleceniodawca uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Zleceniodawców Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyska zgodę od tych Zleceniodawców na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.
 13. W trosce o bezpieczeństwo Zleceniodawców dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła, płatności – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.
 14. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych swoich Zleceniodawców. Nasze procedury zapewnienia bezpieczeństwa chronią dane przed ingerencją. Podejmujemy środki mające na celu ochronę bazy danych osobowych poprzez ograniczenie dostępu do niej. Tylko wąskie grono uprawnionych osób ma wgląd w dane osobowe Zleceniodawców.
 15. Serwis www.HOJO Clean posługuje się najbezpieczniejszym systemem obsługi płatności online Dotpay. Stosowanie najnowszych technologii i rygorystycznych procedur sprawia, że Dotpay jest uznawany za najlepszy serwis obsługujący transakcje płatnicze sklepów internetowych, firm, jak i płatności między osobami fizycznymi.

§ 19 Własność intelektualna

 1. Zleceniodawca oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu oraz w ramach Treści dysponuje:
  a) autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  b) prawami w zakresie własności przemysłowej, w tym w szczególności do wykorzystywania znaków towarowych i wzorów przemysłowych;
  c) prawami w zakresie wykorzystywania wizerunku artystów wykonawców oraz;
  d) prawami do oznaczania tytułami ww. utworów składających się na Treści oraz nazwiskami lub nazwami artystów wykonawców lub ich zespołów;
 2. Do zamieszczania przez Zleceniodawcy odniesień do Treści w ramach Serwisu dochodzi za pośrednictwem Forum, Konta oraz formularza rejestracyjnego.
 3. Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Serwisu odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazwy Zleceniodawcy jak również za ich charakter, a w przypadku podniesienia roszczeń z tego tytułu przeciwko Usługodawcy, Zleceniodawca zobowiązany jest zwolnić Usługodawcę z takiej odpowiedzialności. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (m.in. autorskich praw majątkowych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazw Zleceniodawcy, które:
  a) byłyby zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich oraz renomy Usługodawcy;
  b) byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  c) naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, a w szczególności prawa pozostałych Zleceniodawców Serwisu;
  d) naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami do zachowania poufności;
  e) naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierały treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).
 5. W przypadku zauważenia przez Zleceniodawcy lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Komentarzy lub Nazwy Zleceniodawcy naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zleceniodawca lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem kontakt@hojoclean.pl
 6. W treści Zgłoszenia naruszenia, należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać Treści, Komentarze lub Nazwę Zleceniodawcy, których dane Zgłoszenie naruszenia ma dotyczyć w sposób możliwy na ich identyfikację w ramach Serwisu.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Zleceniodawców odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazw Zleceniodawcy. Za wyjątkiem Komentarzy, nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego lub faktycznego Treści, Komentarzy lub Nazw Zleceniodawcy podejmowane są przez Usługodawcę dopiero wraz z otrzymaniem zgłoszenia o naruszeniu.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach do których linki są zamieszczane i prezentowane w Serwisie HOJO Clean.
 9. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że dany Zleceniodawca dokonał zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Komentarzy lub Nazwy Zleceniodawcy niezgodnych z postanowieniami Regulaminu, jest on uprawniony do niezwłocznego:
  a) usunięcia odniesienia do Treści, Komentarzy lub Nazwy Zleceniodawcy, których dotyczyło Zgłoszenie naruszenia i/lub;
  b) usunięcia Konta Zleceniodawcy, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia, a także uniemożliwienia mu dokonania ponownej rejestracji;
  c) uniemożliwienia Zleceniodawcy, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia ponownego wprowadzania Treści, Komentarza lub Nazwy Zleceniodawcy w ramach Serwisu.
 10. Zleceniodawca, poprzez zamieszczenie w ramach Serwisu odniesienia do Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez pozostałych Zleceniodawców, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania oraz usuwania tych odniesień do Treści, Komentarzy lub Nazw Zleceniodawcy co do których, opierając się na własnych źródłach lub opierając się na doniesieniach Zleceniodawców bądź innych osób lub organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek dla dobrego imienia i funkcjonowania Serwisu. Niemniej każdy Zleceniodawca powinien mieć na względzie, że Usługodawca nie prowadzi kontroli odniesień do Treści zamieszczanych przez Zleceniodawców w ramach Serwisu.
 12. Zleceniodawcy zabrania się zamieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub ich zgody. Zleceniodawca oświadcza, iż osoby, których wizerunek zamieścił w Serwisie udzieliły mu na to odpowiedniego zezwolenia.
 13. Zleceniodawca oświadcza, że zamieszczenie przez niego za pośrednictwem Konta oraz udostępnienie przez Zleceniodawcy w ramach Serwisu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą.
 14. Zleceniodawca, zamieszczając w ramach Serwisu dane, wizerunek lub inne Treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Zleceniodawców oraz Usługodawcę.
 15. Zleceniodawca wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez siebie w Serwisie treści wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. screenshot) dostępnej dla wszystkich innych Zleceniodawców strony Serwisu, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony Serwisu, w Internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących Serwisu w Internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu Serwisu i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku Zleceniodawcy.
 16. Treści, Komentarze oraz Nazwy Zleceniodawcy zamieszczane przez Zleceniodawców w ramach Serwisu nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
 17. W przypadku gdy w wyniku zawarcia przez Zleceniodawcy w ramach Serwisu odniesienia do Treści, Komentarzy lub Nazwy Zleceniodawcy dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich, w tym m.in. uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych i praw własności przemysłowej przez Zleceniodawcy lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Zleceniodawcy złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Zleceniodawca jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.
 18. W przypadku jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w powyżej, Zleceniodawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny.
 19. Zleceniodawca zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.
 20. Zleceniodawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku kradzieży lub nieautoryzowanego dostępu do danych lub informacji Zleceniodawcy takich jak Nazwa Zleceniodawcy lub/i Hasło, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności naruszenia zasad związanych z zamieszczaniem w Serwisie Treści lub Komentarzy.
 21. Administrator może pozbawić Zleceniodawcy prawa do korzystania z Serwisu (blokując lub usuwając jego Konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Zleceniodawcy niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Zleceniodawca:
  a) podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  b) zamieścił w ramach Serwisu Treści, Komentarze lub Nazwę Zleceniodawcy niezgodne z obowiązującym prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  c) dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Zleceniodawców Serwisu;
  d) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy;
  e) dwukrotnie poprzez Wyszukiwarkę usług dokonał pełnego wyboru zlecenia za które nie uiścił opłaty w ustalonym przez Usługodawcę terminie.
  f) Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

§ 20 Newsletter

 1. Newsletter to usługa pozwalająca Zleceniodawcy na subskrybowanie i otrzymywanie pochodzących od Usługodawca, bezpłatnych broszur oraz innych informacji o charakterze marketingowym, reklamowym i handlowym na podany przez Zleceniodawcy adres e-mail.
 2. Korzystając z usługi newsletter Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na wskazany adres e-mail.
 3. Zgoda wskazana w § 11 ust. 2 Regulaminu jest udzielana przez Zleceniodawcy poprzez wpisanie adresu e-mail w module newsletter na stronie głównej Serwisu i potwierdzenie kliknięciem w link przesyłany w wiadomości e-mail. Zgoda ta może być również wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji przy rejestracji Konta.
 4. Zleceniodawca może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newsletter wysyłając wiadomość mail z rezygnacją na adres kontakt@hojoclean.pl


§ 21 Ptania i kontakt

Wszelkie pytania Zleceniodawcy dotyczące w szczególności: Regulaminu, Ochrony danych osobowych, Polityki prywatności, Zleceniodawca mogą kierować do Serwisu:
b) drogą e-mail na adres kontakt@hojoclean.pl
c) telefonicznie 22 827 86 28


§ 21 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie w momencie zamieszczenia go na stronie internetowej Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827),Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 93 poz. 47 z późn. zm.) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z poźn. zm.).
 3. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Usługodawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 5. Zleceniodawca nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia jakichkolwiek innych gwarancji finansowych.
 6. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna wobec Zleceniodawcy w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu. Usługi świadczone przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu.
 7. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się na stronie głównej Serwisu oraz Zleceniodawca zostaną powiadomieniu poprzez wiadomość e-mail o zmianach.
 8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Zleceniodawcą, który jest Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 9. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.